Chuyển đến khối nội dung chính

Hỏi và Đáp thường gặp về Phòng chống Dịch (C/5-14)

Vui lòng tham khảo biểu đồ dưới đây để biết các Câu hỏi và Đáp thường gặp về phòng chống dịch bệnh. Để biết thêm thông tin cập nhật và chính xác về phòng chống dịch bệnh, vui lòng truy cập "Chuyên khu phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đài Bắc" (https://www.gov.taipei/covid19 /) để kiểm tra.