Chuyển đến khối nội dung chính

Video phụ đề tiếng Trung: Cuộc sống tại Đài Bắc thật dễ dàng! Quay vòng vốn dễ dàng ghê!