Chuyển đến khối nội dung chính

Để phối hợp với trung ương điều chỉnh biện pháp phòng dịch, từ ngày 6 tháng 8 trở đi, tòa nhà chính phủ thành phố Đài Bắc sẽ hồi phục lại biện pháp tăng cường phòng dịch đối với mọi người dân khi đến phủ làm việc nhất loạt phải đeo khẩu trang.(8-1)

Vì Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh trung ương tuyên bố biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang khi ra vào 8 điểm lớn. Để tăng cường đảm bảo sức khỏe của nhân viên chính phủ thành phố và người dân đến văn phòng làm việc, kể từ ngày 6 tháng 8 trở đi, tòa nhà chính phủ thành phố Đài Bắc sẽ hồi phục thực hiện biện pháp tăng cường phòng dịch đối với tất cả người dân thành phố ra vào phủ làm việc nhất loạt đeo khẩu trang. Nếu không đeo khẩu trang sẽ cấm vào phủ.

Trung tâm quản lý cơ quan chính phủ thành phố Đài Bắc, theo tình hình bệnh nhân xác nhận du nhập gần đây bị nhiễm Covid – 19 tăng nhiều. Hơn nữa, vào ngày 5 tháng 8 Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh trung ương tuyên bố bắt buộc đeo khẩu tại 8 nơi lớn mà nhân dân ra vào như các cơ sở chăm sóc y tế chữa bệnh, giao thông đại chúng, siêu thị, các địa điểm học tập giáo dục, địa điểm giải trí, các hoạt động lớn trang. Để tăng cường đảm bảo sức khỏe cho nhân viên chính phủ và nhân dân thành phố vào văn phòng chính phủ làm việc. Từ ngày 6 tháng 8 trở đi, hồi phục thực hiện tất cả mọi người đeo khẩu trang khi ra vào tòa nhà chính phủ làm việc. Những người không đeo khẩu trang sẽ không được phép vào, để bảo vệ sức khỏe của mình, xin người dân trong thành phố vào làm việc bắt buộc phải đeo khẩu trang.
 
Từ ngày 6 tháng 8 trở đi, tòa nhà chính phủ thành phố Đài Bắc sẽ hồi phục thực hiện biện pháp phòng dịch đối với người dân trong thành phố vào văn phòng chính phủ làm việc nhất loạt đeo phải khẩu trang. Những người không đeo khẩu trang sẽ không được vào tòa nhà. Trung tâm quản lý cơ quan văn phòng chính phủ thành phố Đài Bắc bày tỏ, vẫn tiếp tục mời người dân trong thành phố khi vào văn phòng làm việc cùng phối hợp biện pháp phòng dịch, đồng thời bắt buộc đeo khẩu trang; Khi ra vào 8 nơi lớn, xin hãy đeo khẩu trang, luôn rửa tay để bảo vệ sức khỏe cho mình.