Chuyển đến khối nội dung chính

Dữ liệu có liên quan quỹ phát triển dành cho Tân di dân

Bộ Nội chính Sở di dân – Qũy phát triển dành cho tân di dân:
https://www.immigration.gov.tw/5385/12162/12200//CP_QA?Page=1&PageSize=20&type=新住民照顧服務&alias=QAClass

Trang web thông tin đào tạo tân di dân – Qũy phát triển dành cho tân di dân:
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/lp?ctNode=37295&CtUnit=19889&BaseDSD=7&mp=1