Chuyển đến khối nội dung chính

Xin hỏi hiện nay Cục Phổ Biến Du Lịch có cung cấp cho hành khách xin lấy Văn Bản Tuyên Truyền Du Lịch ,như vậy chủng loại của no và địa điểm đòi để là đâu?

Cục Phổ Biến Du Lịch Chính Quyền TP Đài Bắc đã phát hành các Văn Phẩm Phổ Biển Du Lịch Tp Đài Bắc gồm có:《Thú Vị ‧Taipei》Giới Thiệu Du Lịch Taipei;《Tuyệt Vời Taipei》Trang Gấp Du Lịch;《 Tour Ôm Lấy Thúy Xanh》Trang Gấp Mao Kong;《Hình Ảnh Meng Jia》Giới Thiệu ;và Sổ Tay《Phát Hiện Cái Đẹp Tắm Nước Suối Nóng Của Peitou》v.v..,các văn phẩm phổ biển du lịch được liệt kê trên đều được đặt bày tại 12 chổ Trung Tâm Phục vụ Du Lịch , và bất định kỳ cung cấp cho các Trung Tâm Phục Vụ Du Lịch tại các Huyện (TP),sân bay, để cung cấp cho hành khách du lịch miễn phú xin lấy. Ngoài ra, còn có thể lên mạng lưới 「Mạng lưới Du Lịch Taipei」(https://www.travel.taipei/),xem trực Tuyếnthông Tin Du Lịch Taipei, hoặc trên Vi-Bo「Thú Vị-Taipei」 (https://tw.weibo.com/taipeitravelnet/) được xây dụng trong SINA blog, để bất kỳ lúc nào chia sẻ các thông tin mịnh họa của thực phẩm ăn tốt, chơi vui tốt , và coi đệp của TP Taipei.