Chuyển đến khối nội dung chính

Hội thảo trải nghiệm Batik (8-20)

Hội quán Tân di dân Vạn Hoa- Hoạt động chia sẻ đa văn hóa

◆Ngày 16 tháng 9 (thứ bảy) từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều .

◆Tìm hiểu kho báo quốc gia Batik của Indonesia ,chia sẻ những câu chuyện và  trải nghiệm thực hành batik.

◆Các bạn trên 15 tuổi đều có thể tham gia.

◆Liên kết đăng ký( Trưa 12 giờ ngày 28/8 ) bắt đầu đăng ký https://reurl.cc/b9L92o

Số điện thoại:2504-8088 chuyển số 23

Ngày tháng

2023-08-30