尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Lớp học múa Tân di dân” do văn phòng quận Shilin thành phố Đài Bắc tổ chức dạy biểu diễn vũ đạo các nước.(5-5)

Thời gian: Lúc 14:00 – 17:00, thứ tư và thứ sáu, ngày 17/05 – 28/06 (ngày 07/06 tạm dừng)
Địa điểm: phòng học 301 hội quán công dân Shilin (Số 75 đường Dadong khu Shilin)
Đăng ký: https://goo.gl/emBd4w
Điện thoại: 02-2882-6200#6504

新移民舞蹈班