尚未定義

Đường dây phục vụ 1999 thành phố Đài Bắc tiếp tục nâng cấp: cung cấp dịch vụ tư vấn bằng tiếng Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan. (2-5)

Đường dây nóng dành cho nhân dân thành phố Đài Bắc, nhằm tiện lợi cho nhu cầu các gia đình Tân di dân và các bạn nhân dân trong thành phố có thông dịch, từ nay trở đi gọi 1999, là có thể chuyển máy gọi đến Hội quán Tân di dân thành phố Đài Bắc, cung cấp phục vụ tư vấn thông dịch tiếng Việt, Tiếng Inđônêxia, tiếng Thái Lan, phục vụ tận tâm đang được nâng cao.

Đường dây phục vụ 1999 thành phố Đài Bắc tiếp tục nâng cấp: cung cấp dịch vụ tư vấn bằng tiếng Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan
*Sau khi gọi 1999 tiếp ấn 3, chọn 1 để chuyển máy đến Hội quán Tân di dân Wanhua, chọn 2 chuyển máy đến Hội quán Tân di dân Shilin, thì sẽ có nhân viên thông dich tư vấn cho bạn, thời gian phục vụ vào 09-12:00, 14:00-17:00 các ngày từ thứ 3 đến chủ nhật trong tuần.
 

發布日期

2020-02-14