尚未定義

Văn phòng quận Tín Nghĩa tổ chức “Lớp học đào tạo tiếng Anh dành cho Tân di dân năm 2020” vào ngày 02/03 – 04/05/2020(2-1)

Nâng cao năng lực nghe, nói tiếng Anh dành cho Tân di dân, đồng thời có cung cấp phục vụ miễn phí chăm sóc con cái.

Địa điểm: Đại sảnh giao dịch lầu 10 trung tâm hành chính khu Tín Nghĩa (Lầu 10 số 15 đoạn 5 đường Tín Nghĩa)

Thời gian: 2/3 – 4/5/2020 (Từ 13:30 – 16:00, các ngày thứ hai hàng tuần)

Điện thoại: 2723-9777#806


Văn phòng quận Tín Nghĩa tổ chức “Lớp học đào tạo tiếng Anh dành cho Tân di dân năm 2020” vào ngày 02/03 – 04/05/2020

發布日期

2020-02-05