尚未定義

Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Tự làm trà hoa cho mình” vào thứ bảy ngày 21/03/2020 (3-5)

Hưởng thụ niềm vui tự làm đồ uống cho mình.

Thời gian: Lúc 09:30-11:30, thứ bảy, ngày 21/03/2020
Địa điểm: Lầu 3, hội quán công dân Zhongshan thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2504-0399
Tờ áp phích quảng cáo tự làm trà hoa cho mình - khu Bắc


 

發布日期

2020-03-11