尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Khóa học cơm hộp dinh dưỡng”(4-10)

Bác sĩ dinh dưỡng giới thiệu sự ăn uống có sức khỏe, và dẫn dắt mọi người tự làm cơm hộp dinh dưỡng, sa lát táo xếp đĩa.
Thời gian: 09:15~13:30 thứ bảy ngày 11/05, 18/05, 25/05/2019
Địa điểm: Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2504-0399

Khóa học cơm hộp dinh dưỡng-1
Khóa học cơm hộp dinh dưỡng-2