尚未定義

Ngày 04/09 – 14/10 văn phòng quận Shilin thành phố Đài Bắc tổ chức lớp học dành cho tân di dân “chậu hoa xương rồng - giải tỏa áp lực ” (7-12)

Dạy mọi người làm thế nào trồng cây thực vật mọng nước đáng yêu 
Thời gian: Lúc 13:30-16:30, thứ tư, thứ sáu từ ngày 04/9 – 14/10/2020
Địa điểm: Hội quán tân di dân Shilin thành phố Đài Bắc (Số 75, đường Dadong quận Shilin)
Đăng ký qua trang web: https://pse.is/P3NEU
Điện thoại: 2882-6200#6501

發布日期

2020-07-24