Chuyển đến khối nội dung chính

Tạp chí Panorama Đài Loan phiên bản bằng các thứ tiếng Việt Nam, Inđô, Thái Lan của tháng 12 xem trên mạng! (12-5)

Tạp chí kỳ này giới thiệu các đề tài về thực tế bảo vệ môi trường xã hội và vấn đề nhân quyền của người lao động nước ngoài tại Đài Loan.

Ngày tháng

2021-12-30