Chuyển đến khối nội dung chính

Khóa học "Hội thảo về ngôn ngữ và văn hóa Indonesia" năm học 2022 (6-1)

Văn phòng quận Neihu của thành phố Đài Bắc sẽ mở khóa học lúc 9:00 sáng đến 12:00 trưa, các ngày thứ bảy hàng tuần, từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8 năm 2022, tại Hội quán công dân quận Neihu (Số 342, Đoạn 2, Đường Neihu, Quận Neihu , Thành phố Đài Bắc) tổ chức khóa học "Hội thảo ngôn ngữ và văn hóa Indonesia năm 2022". Xin mời các bạn tân di dân tích cực đăng ký tham gia. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo chuyên mục dành cho tân di dân trên trang web của Văn phòng Quận Neihu (https://nhdo.gov.taipei ), hoặc liên hệ với người tổ chức khóa học Cô Ngô 02 -27925828 chuyển số máy lẻ 208.

Ngày tháng

2022-06-06