尚未定義

Trung tâm Phục vụ Phụ nữ và Gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức hội đồng tuyển chọn “Đoàn vũ đạo Tân di dân” thứ bảy, ngày 21/03 (3-9)

Hội đồng tuyển chọn ngày hôm đó sẽ tiến hành thử nhảy vũ điệu đơn giản và chia sẻ những mong đợi đối với đoàn múa. Sau khi lựa chọn ra thành viên đoàn múa, cần phối hợp luyện tập vào chiều thứ bảy hàng tuần từ 06/06 – 28/11, hàng tháng từ tháng 6- tháng 11 ít nhất tự luyện tập 1 lần và ngoài ra chọn thời gian phục vụ công ích với 5 lần tổ chức.
Thời gian: Lúc 14:00-16:00, thứ bảy, ngày 21/03/2020
Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Phụ nữ và Gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc (Lầu 7, số 21, đoạn 1, phố Dihua, quận Datong)
Điện thoại: (02)2558-0133 máy lẻ 17 hoặc 13
 

發布日期

2020-03-12