Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Nội Hồ tổ chức “Lớp học đan bện thủ công dành cho tân di dân” vào ngày 14/5 và 21/5. (3-8)

Dùng dây gói hàng bằng phương pháp bện chữ điền, sáng tạo chiếc làn bện thủ công vừa bảo vệ môi trường, vừa thực dụng.

Thời gian: Lúc (14:00-17:00), thứ sáu, ngày 14/5, 21/5/2021
Địa điểm: Hội quán công dân quận Nội Hồ, thành phố Đài Bắc (Số 342, đoạn 2, đường Nội Hồ, quận Nội Hồ, thành phố Đài Bắc)
Ngày đăng ký: Từ nay nhận đăng ký cho tới khi số lượng người đủ
Điện thoại: Liên hệ với cô Ngô (02)2792-5828 chuyển máy lẻ 208
 
 

Ngày tháng

2021-03-30