Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức hoạt động “Ngôi nhà truyện tranh” vào ngày 18/03 – 17/7 (3-3)

Cùng trẻ đọc truyện tranh, làm thủ công, làm cho việc đọc sách càng trở nên thú vị.
Thời gian: Vào lúc 10:00-12:00, thứ năm ngày 18/03, thứ bảy ngày 10/04, 22/5,19/6, 17/07
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc (Lầu 1, số 5, ngách 7, ngõ 290, đoạn 6, đường Zhongshan Bắc, quận Shilin) 
Điện thoại: Nhân viên cộng đồng (02)2504-0399#31
Trang web đăng ký: https://reurl.cc/1gv39Q

Ngày tháng

2021-03-20