尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Cục giáo dục thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp giáo dục trở lại đào tạo nhân viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ Tân di dân năm 2019”(7-9)

Để nâng cao năng lực giảng dạy đào tạo nhân viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ Tân di dân, cung cấp các khóa học chuyên môn như : “Giáo dục tâm lý học và lý luận chuyên nghiệp”, “Giáo dục quản lý tích cực và chiến lược phụ đạo”, “Giáo dục tâm lý học và lý luận chuyên nghiệp” v.v...
Thời gian: Lúc 08:00 – 16:40, thứ bảy ngày 17/08/2019
Địa điểm:Trường tiểu học Jianan quận Daan thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2707-7119#110