Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo dừng Hội quán: Ngày 1/1- 1/4/2020 Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin dừng mở cửa và cho mượn địa điểm (12-2)

Ngày 1/1- 1/4/2020, Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin dừng mở cửa và cho mượn địa điểm (Hội quán nghỉ ngày 1/1-3/1 là ngày nghỉ tết tây và ngày 4/1 vào thứ hai là ngày nghỉ của Hội quán ), gây ra điều bất tiện , xin được lượng thứ.

Ngày tháng

2020-12-04