Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm dịch vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức “ Mừng đón trung thu - Hoạt động trải nghiệm tết trung thu Việt Nam” tổ chức vào thứ bảy, ngày 19 tháng 9 (8-12)

Mời mọi người đến trải nghiệm hoạt động tết trung thu nào!

Thời gian: Lúc 14:00-17:00, thứ bảy, ngày 19/09/2020
Địa điểm: Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình tân di dân thành phố Đài Bắc (Lầu 7, số 21, đoạn 1, phố Địch Hóa, quận Đại Đồng)
Điện thoại: (02)2558-0133 số máy lẻ 17

ngày tháng

2020-08-25