Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm Kiểm định Kỹ năng của Cục Phát triển Lực lượng Lao động của Bộ Lao động vào ngày 7/9 – 16/9 tổ chức "Công việc Đăng ký Kiểm định Năng lực Kỹ thuật Kỹ sư trên toàn quốc lần thứ 3 của năm 2021" (9-4)

Xin mời các bạn có nguyện vọng đăng ký tham gia.

Ngày tháng

2021-09-15