尚未定義

Cứ điểm khu cộng đồng tân di dân khu Bắc TP Đài Bắc tổ chức “Trò chơi bảng hiểu biết kiến thức quản lý tài chính” vào thứ bảy, ngày 13/06 (5-1). Thông qua trò chơi bảng hiểu biết thêm về kiến thức quản lý tài chính. (5-1)

Thời gian: Vào lúc 13:30-16:30, thứ bảy, ngày 13/06/2020
Địa điểm: Tầng 3, phòng doanh nghiệp xã hội TP Đài Bắc (Tầng 3, số 28, ngõ 174, đoạn 2, đường Bade, quận Zhongshan)
Điện thoại: Liên lạc với Ông Hồng (02)2504-0399
Phương thức đăng ký: chỉ tiếp nhận thông tin đăng ký qua trang web https://reurl.cc/b5Dq2v
 

發布日期

2020-05-12