Chuyển đến khối nội dung chính

Bảo tàng Quốc lập Đài Loan tổ chức “Lễ hội nghệ thuật nhuộm vải” vào ngày 04/10 (9-8)

Thông qua nhuộm vải làm quen nghệ thuật và văn hóa dệt vải Đông Nam Á phong phú đa dạng.

Thời gian: lúc 10:00-16:00 ngày 1-3/10/2020 tại phòng làm việc nghệ thuật nhuộm vải, 04/10/2020 lễ hội nghệ thuật nhuộm vải 
www.ntm.gov.tw 

ngày tháng

2020-09-25