Chuyển đến khối nội dung chính

Sở di dân tổ chức “Qũy phát triển tân di dân hỗ trợ kế hoạch cơ chế đấu thầu” tại Đài Bắc, vào thứ tư, ngày 23/12 (12-6)

Giới thiệu qũy phát triển tân di dân làm đơn xin hỗ trợ hướng dẫn công việc, quyết toán sổ sách, viết hồ sơ và thực tế, để nhân dân càng thêm hiểu qũy phát triển tân di dân và kỹ sảo viết kế hoạch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
  • Thời gian khu Đài Bắc: Vào lúc 10:00-16:30, thứ 4, ngày 23 tháng 12 năm 2020
  • Địa điểm: phòng học 401 hội thanh niên nữ (Tầng 4, số 7, đường Thanh Đảo tây, quận Trung Chính)
  • Đăng ký trang web: https://forms.gle/uxJ98SpPBsJ7QdMc8 (đăng ký trước thứ sáu, ngày 11 tháng 12, đăng ký tới khi số lượng người đủ )
  • Điện thoại: 02-2331-4449
 

 

 

 

 
 

Ngày tháng

2020-12-08