Chuyển đến khối nội dung chính

Bầu cử trưng cầu ý dân trên toàn quốc năm 2021 và việc tuyên truyền phòng dịch (đoạn phim ngắn đa ngôn ngữ) (11-3)

Chuyên khu tân di dân Ủy ban bầu cử Trung Ương cung cấp bầu cử trưng cầu ý trên toàn quốc và clip ngắn đa ngôn ngữ tuyên truyền phòng dịch, bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, Tiếng Inđô, Tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia và tiếng Malaysia, xin mời chọn đọc.

Ngày tháng

2021-12-01