Chuyển đến khối nội dung chính

Hội thảo lực lượng mới – Tân Di dân cùng khởi nghiệp trong cộng đồng (9-1)

Vào khoảng thời gian từ 13:30 đến 16:30 ngày 20/9/2022 (thứ 3) và 23/9/2022 
(thứ 6), Văn phòng cộng đồng quận Sỹ Lâm – thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức 
lớp học “Lực lượng mới – Tân Di dân cùng khởi nghiệp trong cộng đồng” năm 2022. Địa điểm tổ chức tại Phòng báo cáo – tầng 8 Văn phòng cộng đồng quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc. Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia. 
Thông tin chi tiết xin tìm hiểu tại chuyên mục dành cho Tân Di dân trên trang web của Văn phòng, hoặc liên lạc qua số điện thoại 02-2882-6200 # 6501 (gặp 
cô Tống). Đăng ký báo danh qua đường link: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/87.

Ngày tháng

2022-09-06