Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Dịch vụ Việc làm Thành phố Đài Bắc tổ chức “Hội thảo dịch vụ việc làm dành cho phối ngẫu người nước ngoài” vào thứ tư ngày 11/11(11-1)

Hiểu được thành phố Đài Bắc cung cấp nguồn dịch vụ việc làm dành cho tân di dân

Thời gian: Lúc 09:00 - 12:30, thứ tư, ngày 11/11/2020
Địa điểm: Phòng văn hóa Shouxin (Số 55, đường quốc tế, quận Thổ Thành, thành phố Tân Bắc)
Điện thoại: 23085231 số máy lẻ 703
 

Ngày tháng

2020-11-03