Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Beitou của thành phố tổ chức "Khóa học nâng cao về làm thủ công cuộn giấy sáng tạo dành cho tân di dân" năm 2022 (4-12)

Văn phòng Quận Beitou sẽ tổ chức “Khóa học nâng cao về làm thủ công cuộn giấy sáng tạo dành cho tân di dân " tại Hội quán công dân Beitou vào lúc 9:15 ~12:15, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Xin mời các bạn tân di dân nhiệt tình đăng ký tham gia. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin về hoạt động dành cho tân di dân trên trang web của văn phòng học khu (https://btdo.gov.taipei), hoặc liên hệ với cô Trần theo số 2891-2105 chuyển số máy lẻ 276.

Ngày tháng

2022-04-25