Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo ngày nghỉ cuả Hội quán tân di dân Shilin, Wanhua năm 2022 (1-1)

Thời gian nghỉ của Hội quán tân di dân Shilin, Wanhua năm 2022
Tháng 1: 1/1, 2/1, 3/1, 10/1, 17/1, 24/1, 29/1, 30/1, 31/1
Lưu ý: Vào ngày 9/1 Hội quán Wanhua tạm dừng nghỉ Hội quán phối hợp kế hoạch bãi miễn của Ủy viên lập pháp khu vực.
Tháng 2: 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 14/2, 21/2, 26/2, 27/2, 28/2
Lưu ý: Hội quán tân di dân Shilin phối hợp với việc sửa chữa Hội quán hàng năm, từ ngày 1~28 tháng 2 tạm dừng mở cửa và cho bên ngoài mượn địa điểm. Dịch vụ tư vấn thông dịch qua điện thoại vẫn hoạt động bình thường. 
Tháng 3: 7/3, 14/3, 21/3, 28/3
Tháng 4: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 11/4, 18/4, 25/4
Tháng 5: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5
Tháng 6: 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6
Tháng 7: 4/7, 11/7, 18/7, 25/7
Tháng 8: 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8
Tháng 9: 5/9, 9/9, 10/9, 11/9, 12/9, 19/9, 26/9
Tháng 10: 3/10, 8/10, 9/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10
Tháng 11: 7/11, 14/11, 21/11, 28/11
Tháng 12: 5/12, 12/12, 19/12, 26/12, 31/12

Ngày tháng

2022-01-07