尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Cục lao động thành phố Đài Bắc tổ chức mở đăng ký “Kế hoạch thực thi bình chọn lao động có thành tích tốt và kế hoạch thực thi đề bạt công đoàn ưu tú” (10-9)

Thời hạn đăng ký : lao động kiểu mẫu đăng ký bắt đầu từ hôm nay trở đi đến 22/11/2011, lao động ưu tú, công đoàn ưu tú đăng ký từ nay cho đến ngày 31/12/2020.
Trang web đăng ký: https://reurl.cc/5g8YqR
(Xin hãy tự tải in bản đăng ký, đồng dùng phương thức gửi thư đến cục lao động chính phủ thành phố Đài Bắc thời trước thời gian quy định, lấy thời gian trên thư làm chuẩn)

 

發布日期

2019-10-14