Chuyển đến khối nội dung chính

Qũy Pearl S. Buck tổ chức “Cuộc tọa đàm chia sẻ dự án đào tạo dành cho tân di dân” vào thứ tư ngày 23/9 (9-3)

Giới thiệu thành quả thực hiện trong năm “Sổ ghi chép tài chính hạnh phúc”, mời các chuyên gia đến chia sẻ khả năng lập nghiệp mới có liên quan đến tân di dân. 

Thời gian : Lúc 13:30-17:00, thứ tư, ngày 23/09/2020
Địa điểm: Phòng hội nghị quốc tế Liangguoshu tầng 3, viện khoa học xã hội đaị học Đài Loan (Số 1, đoạn 4, đường Luo si fu , quận Daan)
Đăng ký qua trang web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScolccp4iEBpCpabOsz5jocClyDeSU2gmjk_UFcevK42W0Omw/viewform
Điện thoại: 2504-8088#23

ngày tháng

2020-09-08