Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm Dịch vụ Gia đình và Phụ nữ tân di dân tổ chức "Cuộc Hội thảo Công tác Xã hội Đa Văn hóa" vào ngày 29/10 (10-8)

Mời các chuyên gia trong lĩnh vực tân di dân và các sinh viên thuộc khoa xã hội cùng nhau thảo luận về các biện pháp dịch vụ do các cơ quan khác nhau cung cấp và trao đổi kinh nghiệm liên quan khi người nhập cư mới đối mặt với vấn đề bạo lực gia đình.

Thời gian: Vào lúc 09: 00-16: 30, thứ 6, ngày 29/10
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ Gia đình và Phụ nữ Tân di dân Thành phố Đài Bắc (Tầng 7, Số 21, đoạn 1, phố Địch Hóa, Quận Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: 02-2558-0133 chuyển số máy lẻ 12

Ngày tháng

2021-10-20