Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Shilin vào ngày 15/9 và 17/9 tổ chức "Khóa học sáng lập doanh nghiệp — đơn giản tiếp thị qua mạng dành cho tân di dân " (9-3)

Mời bạn đăng ký học các kỹ năng thực hành về chụp ảnh quay phim các mặt hàng hóa bằng điện thoại di động và ứng dụng các phương tiện truyền thông mới trên Internet.

Thời gian: Vào lúc 13: 30-14: 30, ngày 15/9 (Thứ 4) và 17/9 (Thứ 6) 
Địa điểm: Phòng báo cáo tầng 8, văn phòng quận Thạch Lâm (số 439, đường Trung Chính, quận Thạch Lâm, thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: 02-2882-6200 chuyển số máy lẻ 6501 liên hệ Miss Tống

Ngày tháng

2021-09-15