尚未定義

Hãy nhanh đến đăng ký tham gia! Cuộc thi sáng tác đèn hoa của Tân di dân “Hội đèn Đài Loan năm 2020 tại Đài Trung” (12-3)

Mời Tân di dân thông qua đèn hoa sáng tác thể hiện văn hóa và đặc sắc của nước mẹ, để cho dân chúng đến ngắm sáng tác đèn do Tân di dân làm, thể hiện giao thoa đa nguyên văn hóa tại Đài Loan. 

Thời gian đăng ký: Vào chiều 17:30 ngày 01/12/2019 -10/01/2020 kết thúc

Trang web đăng ký: https://reurl.cc/NaoYjk

Hội đèn Đài Loan năm 2020 tại Đài Trung

發布日期

2019-12-19