Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo: Ngày nghỉ lễ của Hội quán tân di dân 31/12 đến 3/1/2022 (12-4)

Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin tạm dừng mở cửa và cho thuê mượn bên ngoài từ ngày 31/12 đến 3/1/2022, gây ra bất lợi cho mọi người, xin được lượng thứ.

Ngày tháng

2021-12-22