Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Nội Hồ tổ chức “Lớp học Yoga nhẹ nhàng dành cho tân di dân” vào ngày 06/05 - 24/6 (3-7)

Thông qua làm giãn cơ bằng tập Yoga tạo cho cơ thể khỏe mạnh, đạt tới độ cân bằng tâm sinh lý 
Thời gian: Vào lúc 11:00-12:00  các ngày thứ năm từ ngày 06/05 – 24/06/2021
Địa điểm: Trung tâm hoạt động cộng đồng dân cư Sao tím (Số 20, đoạn 1, đường Khang Ninh, quận Nội Hồ, thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: (02)2792-5828 chuyển số máy lẻ 208

Ngày tháng

2021-03-26