尚未定義

Hội Qũy Phúc lợi Xã hội tổ chức “Lớp học nâng cao ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đa nguyên giữa cha mẹ và con cái” vào ngày 21/6 – 01/11/2020 (6-14)

Nhằm nâng cao tầm nhìn quốc tế cho thế hệ thứ hai tân di dân, chuẩn bị sự cạnh trang trong tương lại
Thời gian: Lúc 14:00- 16:00, chủ nhật hàng tuần 21/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 18/10, 25/10, 1/11, tổng cộng 16 lần lên lớp. (Ngày 28/6, 27/9, 04/10, 11/10 nghỉ học)
Địa điểm: Tầng 3 Hội quán tân di dân Wanhua (Số 171, đoạn 2, phố Changsha, quận Wanhua)
Điện thoại: 2230-0339

發布日期

2020-06-19