尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Chiêu sinh lớp “Đào tạo làm thủ công đồ dùng gia đình” ủy ban quận Datong thành phố Đài Bắc.(4-5)

Lớp thứ nhất : Lúc 13:30 – 16:30 thứ tư , thứ sáu hàng tuần từ 15/05-31/05
Lớp thứ hai : Lúc 13:30 – 16:30 thứ ba, thứ sáu hàng tuần từ 04/06 – 21/06 (07/06 nghỉ học không lên lớp)
Địa điểm: Hội quán Tân di dân Wanhua
Điện thoại: 02-2597-5323#805