尚未定義

Văn phòng quận Zhong shan Thành phố Đài Bắc tổ chức lớp học “Đào tạo giảng viên lập nghiệp từ làm xà phòng thủ công” dành cho Tân di dân vào ngày 5/8 – 4/9 (7-8)

Giới thiệu phương pháp và nguyên lý cách làm, đưa đi thăm quan các cửa hàng bán nguyên liệu làm xà phòng thủ công. Đào tạo cho tân di dân trở thành giảng viên các khóa học làm thủ công xà phòng.

Thời gian: Lúc 13:30-16:30, các ngày thứ tư, thứ sáu hàng tuần, từ ngày 5/8 – 4/9/2020 

Địa điểm: (02)2503-1369 số máy lẻ 592

Đăng ký qua trang web: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/16

發布日期

2020-07-08