Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo ngày nghỉ hội quán tân di dân Wanhua, Shilin năm 2021 (12-5)

 • Ngày nghỉ hội quán tân di dân Wanhua, Shilin năm 2021: 
 • Tháng 1: ngày 1, 2, 3, 4, 11, 18, 25
 • Tháng 2: 1,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 28
  Ghi chú:Hội quán tân di dân Shilin phối hợp với việc tu sửa cả năm của hội quán công dân, từ ngày 1/2-28/2 tạm dừng mở cửa và cho mượn dùng, điện thoại phục vụ phiên dịch vẫn phục vụ bình thường. 
 • Tháng 3: ngày 1, 8, 15, 22, 29
 • Tháng 4: ngày 2, 3, 4, 5, 12, 19, 26
 • Tháng 5: ngày 3, 10, 17, 24, 31
 • Tháng 6: 7, 12, 13, 14, 21, 28
 • Tháng 7: ngày 5 , 12, 19, 26
 • Tháng 8: ngày 2, 9, 16, 23, 30
 • Tháng 9: ngày 6, 13, 18, 19, 20, 21, 27
 • Tháng 10: ngày 4, 9, 10, 11, 18, 25
 • Tháng 11: ngày 1, 8, 15, 22, 29
 • Tháng 12: ngày 6, 13, 20, 27, 31
 •  

Ngày tháng

2020-12-11