尚未定義

Cục phòng cháy Thành phố Đài Bắc tổ chức “Hội trại phòng cháy năm 2020” (7-9)

Trải nghiệm các hoạt động động đất, dập lửa, cứu hộ, an toàn sông nước, mời các phụ huynh và con cái cùng đến tham gia.

Tư cách chiêu sinh: Từ lớp 1 đến lớp 4 tiểu học

Thời gian hoạt động: Vào lúc 08:20-16:10, thứ sáu, ngày 07/08/2020 (Buổi trưa cung cấp bữa trưa cho học sinh, nhưng không cấp cho phụ huynh)

Thời gian đăng ký: 15/07 – 24/07/2020

Điện thoại đăng ký: 2885-5766 số máy lẻ 22

發布日期

2020-07-08