Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm tân di dân khu phía tây thành phố Đài Bắc tổ chức khóa học “Quan hệ và kỹ năng trao đổi giữa phụ huynh và con cái”, “Games qua mạng và nghiện Internet” (4-8)

Không thể hiểu trong lòng con cái đang nghĩ gì? Hãy để cho giảng viên tư vấn tâm lý giải quyết vấn đề này cho bạn, cùng nhau học tập kỹ năng trao đổi giữa phụ huynh và con cái.

Thời gian khóa học:

  1. Quan hệ và kỹ năng trao đổi giữa phụ huynh và con cái: Lúc 14:00 – 17:00, thứ bảy, ngày 22/05/2021
  2. Game trên mạng và nghiện Internet : Lúc 14:00 – 17:00, thứ bảy, ngày 29/05/2021
Điện thoại: Liên lạc với nhân viên làm công tác xã hội Phan (02)2361-6577#33
Địa điểm: Lầu 4, số 207, đường Yanping Nam, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc

Ngày tháng

2021-04-22