尚未定義

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Tây TP Đài Bắc tổ chức “Lớp trại hè giáo dục môi trường cho thế hệ thứ hai tân di dân” vào thứ năm ngày 30/7, thứ sáu ngày 31/7 (6-19)

Hoạt động thăm quan nhà máy xử lý nước thải, nhà máy hạt nhân 2, làm sạch vệ sinh bờ biển Xialiao

Thời gian: Vào 08:30-17:00, ngày 30/07, 31/07/2020
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Tây TP Đài Bắc (Tầng 4, số 207, đường Nam Yanping, quận Zhongzheng)
Điện thoại: 02-2361-6577

發布日期

2020-06-23