Chuyển đến khối nội dung chính

Lớp học vi tính miễn phí dành cho Tân Di dân năm 2022 (7-13)

Hưởng ứng chính sách hỗ trợ kỹ thuật số của chính phủ. Vào ngày 1 tháng 8 
năm 2022, Sở Di dân – Bộ Nội chính mở lớp đào tạo về lĩnh vực thông tin 
miễn phí dành cho Tân Di dân. Xin mời gia đình Tân Di dân đăng ký tham gia để nâng cao năng lực ứng dụng thông tin.
Thông tin liên quan xin tham khảo tài liệu quảng cáo và tờ đơn đăng ký, hoặc 
trên 「Trang web thông tin kỹ thuật số Tân Di dân」(https://nit.immigration.gov.tw).

Ngày tháng

2022-08-02