尚未定義

Phiếu giảm giá dành cho thẻ yêu thương kính trọng người già, được hưởng thêm 1000 Đài tệ (7-4)

Chính phủ thành phố thêm 1000 Đài tệ vào thẻ kính lão và thẻ yêu thương, mời nhân dân trong thành phố cùng nhau kích cầu, làm hưng thịnh nền kinh tế.
Thẻ thêm phí độc quyền thành phố Đài Bắc “1000 Đài tệ cho thẻ kính lão và thẻ yêu thương”. Những câu hỏi đáp thường gặp xin hãy xem https://bit.ly/2V2bWob
Những người có thẻ kính lão yêu thương có thể đi đâu để đăng ký nhỉ? Xin hãy xem  https://bit.ly/3fGjsgn
 

發布日期

2020-07-03