Chuyển đến khối nội dung chính

Qũy hội Eden tổ chức khóa học " Mẹ và bé khỏe với Aerobic" vào ngày 22/9 -11 / 9 (9-7)

Mời các bạn tân di dân cùng học bảo vệ sức khỏe cho trẻ và tập thể dục Aerobic!

Thời gian: Vào 14: 00-16: 00, các ngày thứ Ba hàng tuần , ngày 22/9 – 9/11
Địa điểm: Phòng nghệ thuật Wonderland Studio (Tầng 2, Số 163-1, đoạn 2, Đường Đông Changan, Thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: (02) 2230-0339 liên hệ Nhân viên làm công tác xã hội Tô

Ngày tháng

2021-09-22