Chuyển đến khối nội dung chính

Sửa đổi quy định thứ tư của "Kế hoạch hỗ trợ Xã hội cho tân di dân trước khi Đăng ký hộ tịch của Cục Xã hội Chính quyền Thành phố Đài Bắc" (6-3)


Cục Xã hội thành phố Đài Bắc đã sửa đổi quy định thứ  4 của kế hoạch, những người có đủ điều kiện có thể nộp đơn lên Cục Xã hội.

Ngày tháng

2021-06-25