Chuyển đến khối nội dung chính

Sở Lao động tổ chức"Thành phố Đài Bắc lựa chọn ra những người lao động có thành tích xuất sắc năm 2022" (10-9)

Ngày đăng ký lao động người kiểu mẫu: từ nay cho đến hết ngày 21/11
Ngày đăng ký người lao động xuất sắc: từ nay đến hết ngày 31/12

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Website bình chọn người lao động có thành tích xuất sắc

Ngày tháng

2021-10-20