尚未定義

11/01/2020 đi bầu cử nào, hội tuyên truyền trúng cử tuyên truyền clip video ngắn đẩy mạnh 5 thứ tiếng màn hình chạy chữ.

Tân di dân chỉ cần đủ 20 tuổi, đã có chứng minh thư, không có tuyên bố chịu giám hộ. Thế là có quyền bầu cử, lần đầu tiên hội trúng cử sẽ tuyên truyền màn hình chạy chữ bằng 5 ngôn ngữ. Làm cho tân di dân có thể càng hiểu được thông tin bầu cử.
英語https://reurl.cc/VaZ0rR
Tiếng Anh https://reurl.cc/VaZ0rR
柬埔寨語https://reurl.cc/VaZ0AR
Tiếng Campuchia https://reurl.cc/VaZ0AR
泰語https://reurl.cc/L1x5EL
Tiếng Thái Lan https://reurl.cc/L1x5EL
印尼語https://reurl.cc/9zA6Kd
Tiếng Inđônêxia https://reurl.cc/9zA6Kd
越南語https://reurl.cc/W4YA29
Tiếng Việt Nam https://reurl.cc/W4YA29
 

發布日期

2019-12-24