Chuyển đến khối nội dung chính

Nhằm thúc đẩy kế hoạch tìm việc làm cho người Tân di dân- Trung tâm phục vụ tìm việc làm thành phố Đài Bắc năm 2023 (8-21)

Hội thảo tìm việc làm lần thứ 6 "thúc đẩy kế hoạch phục vụ tìm việc làm cho người Tân di dân" năm 2023

Nội dung học: Những vấn đề về pháp lý bạn không thể không biết, mở đầu về khởi nghiệp đấu giá trực tuyến / thương mại điện tử

Thời gian học: Sáng 9:00-12:30, thứ bảy ngày 23/9

Địa điểm học: Lầu 6 số 101 đại lộ Mãnh Giáp quận Vạn Hoa

Hoan nghênh Tân di dân đăng ký tham gia 

Để biết chi tiết vui lòng gọi: 23085231 máy lẻ 703 cô Trương, 712 cô Dương

Ngày tháng

2023-09-01